Privatlivpolitik


Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Foreningen Struer Frivilligcenter indsamler, behandler og opbevarer kun persondata til saglige, relevante formål, som vurderes nødvendige ift centrets arbejde, herunder medlemsforeningernes interesser. Vi sletter fremover dine data, når de ikke længere er nødvendige for centrets arbejde eller når du anmoder os om sletning. Du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har på dig. Vi videregiver ikke personfølsomme eller fortrolige oplysninger om dig uden dit samtykke, men stiller dog foreningers kontaktpersoners almindelige oplysninger (navn, telefon, email) til rådighed på web og i fysisk vejviser. Det tjener til at opfylde medlemsforeningens interesser overfor frivilligcentret ift hvervning af frivillige, nye medlemmer og kontakt i øvrigt.

Struer Frivilligcenter er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles efter gældende lovgivning. Du kan altid kontakte foreningens kontaktperson

Struer Frivilligcenter
Att. Rasmus Beltofte
Skolegade 5A
7600 Struer
CVR: 33302940
tlf. 23446825
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Web: www.struerfrivilligcenter.dk

Behandling af dine oplysninger

Vi behandler kun dine persondata til saglige lovlige formål. Det kan være vores legitime interesse i at kunne opfylde forpligtelser og levere services til din forening som medlem af frivilligcentret, hvor du er foreningens kontaktperson, fx at håndtere din forenings medlemsrettigheder jf vores vedtægter, for at kunne planlægge, invitere og afholde arrangementer og projekter for vores medlemmer, modtage nyhedsbreve, invitationer, kursusprogrammer m.m. og for at vi kan formidle kontakt mellem borgere efter henvendelse og din forening. I andre tilfælde beder vi om dit samtykke til at behandle dine data. Du kan altid annullere samtykke

Som almindelig borger, der henvender sig direkte til frivilligcentret for at blive frivillig i en forening eller konkret projekt, bruger af et tilbud i centret eller hos medlemsforeninger eller hvor du henvender dig med en ide til et nyt projekt, modtager, behandler og opbevarer vi data, indtil formidlingen eller tilbuddet er ophørt, dog således at du fortsat vil kunne modtage fx invitationer til specifikke opfølgningstilbud efter et holdforløbs afslutning. Vi vil der løbende modtage personfølsomme oplysninger, fx om sygdom, som er relevante for tilknytning til konkret tilbud.

Vi behandler følgende data

Medlemsoplysninger. Frivilligcentrets medlemmer er lokale foreninger og frivillige grupper, der efter eget ønske har anmodet om medlemskab af frivilligcentret. Hver forening udpeger og indmelder én kontaktperson, hvis oplysninger registreres og fremgår af frivilligcentrets hjemmeside og vejviser. Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger – foreningens navn, telefon, adresse, emailadresse og evt hjemmeside og Facebook, kontaktpersonens navn, email og telefonnummer. Formålet er at give et overblik for foreninger, borgere og samarbejdspartnere, der vil i kontakt med relevante lokale forening. Hver forening kan derudover indmelde flere personer, fx bestyrelsesmedlemmer og frivillige, som modtager invitationer, nyhedsbreve m.m. fra centret.

Vi indsamler oplysningerne fra foreningen ved indmeldelse, løbende opfølgning samt offentligt tilgængelige oplysninger, herunder profilering af foreningens nyheder på sociale medier på frivilligcentrets ditto. Udover oplysninger på hjemmesiden og vejviser, som vi henviser til, deler vi ikke medlemsoplysninger med andre. Dog føres en medlemsliste til internt brug.

Frivilligcentrets bestyrelse fremgår af hjemmesiden med foto, navn, telefon, titel og medlemsforening samt rolle i bestyrelsen. Ansatte fremgår ligeså og med arbejdsområde.

Til rent internt brug føres lister over alle medlemmer, hvor andre oplysninger om medlemmerne kan registreres. Fx medlemstal, stiftelsesår, tidspunkt for medlemskab af frivilligcentret, deltagelse i kurser og aktiviteter. Disse forhold registreres for at kunne håndtere medlemsforeningernes rettigheder og levere relevante tilbud.

Kurser og nyhedsbreve. Alle ansatte, bestyrelsesmedlemmer og aktive frivillige i centrets medlemsforeninger samt samarbejdspartnere og andre interesserede kan tilmelde og framelde løbende nyhedsbreve, invitationer m.m. fra frivilligcentret. Vi deler ikke disse oplysninger med andre, data kan altid slettes. Vi benytter pt Google Mail til mailudsendelser, Forfra/Moesborg til nyhedsbreve og web. Der vil blive indgået databehandleraftaler.

Ved kurser og arrangementer registreres forening, deltagernavn, email, telefon, rolle i foreningen samt evt særlige behov, fx forplejning. Der vil her kunne være tale om personfølsomme oplysninger, som alene behandles for at kunne imødekomme ønsker og behov. Disse oplysninger slettes efter brug.

Fortrolige oplysninger. CPR-numre, fortrolige og personfølsomme oplysninger. Ved etablering af nye frivillige tilbud, rekruttering af frivillige til eksisterende tilbud og formidling af borgere og frivillige til medlemsforeninger kan det undtagelsesvist være nødvendigt at indhente og behandle mere følsomme oplysninger end almindelige persondata, personfølsomme oplysninger eller fortrolige oplysninger. Fx borgeres helbredsforhold, som kan være relevant for formidling til konkret frivilligt tilbud i centret eller hos medlemsforeninger. Disse oplysninger modtages løbende fra 3. part, fx myndigheder, hvor en sårbar borger behøver hjælp. Oplysninger modtages og opbevares kryptret og efter samtykke.

Hvor en borger i regi af frivilligcentret er i kontakt med mindreårige, fx som frivillig, indhentes CPR-nummer og derefter lovpligtig børneattest/straffeattest, som er fortrolig oplysning. Denne opbevares aflåst og kun så længe, borgeren virker som frivillig. Efter aftale indhentes der evt fornyet attest. Disse oplysninger modtages dog alene efter samtykke fra borgeren selv. I forbindelse med koordination af julehjælp for lokale organisationer og i samarbejde med kommunen, modtages, behandles og opbevares personfølsomme og fortrolige oplysninger fra borgerne selv eller efter samtykke. Frivilligcentret vil fremover indlede en dialog med kommunen om, hvilke oplysninger der er nødvendige, herunder at CPR-numere fremover undgås. Oplysninger slettes efter brug.

Oplysninger om ansættelsesforhold på ansatte, der modtager løn, kørselsgodtgørelse m.m. samt i mindre grad på eksterne undervisere og frivillige, som fx modtager kørselsgodtgørelse eller har udlæg til refusion, deles i nødvendigt omfang med databehandler, kommunen som lønadministrator (kommunen), ATP, revisor, økonomisystem, SKAT, Socialstyrelsen etc.

Sletning

Ved udmeldelse af foreningen og når vi modtager besked om skift i medlemsforeningers kontaktpersoner, sletter vi alle persondata. Hvor foreningen udmelder sig alle data på foreningen, når vi modtager besked herom. Persondata knyttet til et arrangement eller tilbud slettes senest straks eller senest ét år efter dets udløb.

Dine rettigheder

Ret til indsigt: Du har ret til indsigt i de oplysninger, som har om dig. Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Ret til sletning: Du har ret til at få slettet vores oplysninger om dig. Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger eller begrænse denne. Ret til dataportabilitet: Du har ret til at få flyttet dine oplysninger, dvs vi skal udlevere dem i et gængs format. Ret til tilbagetrækning af samtykke: Du kan altid give eller trække et samtykke tilbage, dog alene fremad. Ret til at klage til Datatilsynet: Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på.

Opdatering af privatlivspolitikken

Struer Frivilligcenter er dataansvarlig, og skal sikre, at dine personoplysninger behandles jf gældende lov. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker indsigt i dine data, vi opbevarer, berigtigelse eller sletning. Vi vil løbende justere denne politik. Ved større ændringer får du besked. Gældende privatlivspolitik fremgår på vores hjemmeside

Senest revideret 4. juni 2018

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25